Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

Fundusz alimentacyjny

Aleksandra Gaczek03 stycznia 2020Komentarze (0)

W wielu przypadkach, mimo skierowania należności alimentacyjnych do postepowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika, nie można uzyskać zapłaty alimentów, gdyż egzekucja okazuje się bezskuteczna.

W takich sytuacjach zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przewidziany tą ustawą Fundusz Alimentacyjny. Ustawa reguluje funkcjonowanie Funduszu, który zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenia z Funduszu przysługują obywatelom polskim, w niektórych przypadkach również cudzoziemcom.

Ustawa przewiduje kryterium wieku, jest nim wiek 18 lat – świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia. W przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej, wówczas świadczenia z Funduszu przysługują jej do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

O prawie do świadczeń decyduje ponadto kryterium dochodowe i tak świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Szczególne zasady ustalania dochodu ustawa przewiduje dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże maksymalnie jest to kwota 500 zł.

Postępowanie w sprawie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego prowadzi organ właściwy dla wierzyciela – czyli osoby uprawnionej do alimentów. Jeśli osoba uprawniona zamieszkuje w Katowicach, będzie to Prezydent Miasta Katowice, a de facto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, który jest dostępny pod następującym adresem linkiem:

https://www.mops.katowice.pl/node/176

Szczegóły dotyczące dokumentów, które należy załączyć do wniosku są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.mops.katowice.pl/node/174

Prawo do świadczeń z Funduszu ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu. Świadczenia z Funduszu wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z Funduszu są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. 

Jeśli decyzja nie odpowiada oczekiwaniom osoby uprawnionej i nie jest ona zadowolona z otrzymanego rozstrzygnięcia, istnieje możliwość złożenia odwołania do właściwego miejscowo Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni, począwszy od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 883 937 942e-mail: sekretariat@ggk-kancelaria.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Katowicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@ggk-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: