Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

ILE KOSZTUJE SPRAWA O ROZWÓD?

Aleksandra Gaczek28 października 2021Komentarze (0)

Ile kosztuje sprawa o rozwód? Odpowiedź nie jest skomplikowana – za pozew rozwodowy zapłacisz 600 zł. Do tego dochodzą dodatkowe opłaty, które różnią się w zależności do Twojego przypadku. Np. jeśli będzie potrzebna mediacja, to jej koszt wynosi 700 zł. 

Zapraszam Cię na wycieczkę po kosztach sprawy rozwodowej.

Ile kosztuje sprawa o rozwód?

Koszty sprawy rozwodowej są zróżnicowane i zależą od stopnia skomplikowania sprawy, jednak możemy podzielić je na dwie kategorie:

 • KOSZTY SĄDOWE
 • KOSZTY ZASTĘPSTWA ADWOKACKIEGO

KOSZTY SĄDOWE

Opłaty sądowe w sprawach o rozwód kształtują się następująco, zwróć proszę uwagę, że nie zawsze wynoszą one tylko 600 zł, choć i takie sprawy się zdarzają:

 1. Opłata od pozwu 600 zł,
 2. Opłata za wywiad kuratora rodzinnego 81,28 zł,
 3. Opinie biegłych sądowych z OZSS to kwota 300 – 1000 zł, jeśli są one konieczne,
 4. Mediacja, jeśli będzie miała miejsce, to koszt do 700 zł,
 5. Koszty wniosków o zabezpieczenie, jeśli będą składane w toku postępowania wyniosą 100 zł od każdego wniosku (wnioski składane w pozwie nie podlegają opłacie, wnioski o zabezpieczenie alimentów również),
 6. Opłata sądowa od wniosku o eksmisję małżonka z zajmowanej wspólnie nieruchomości – 200 zł,
 7. Opłata sądowa od podziału majątku małżeńskiego 300 – 1000 zł, jest to jednak sytuacja niezwykle rzadka,
 8. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia – 100 zł, opata od apelacji 600 zł (de facto 500 zł).

Ad 1. Opłata od pozwu o rozwód

Jest to opłata stała i wynosi 600 zł. Opłatę te musi uiścić strona inicjująca postępowania, zatem jeśli zamierzasz wnieść pozew o rozwód, musisz przelać na konto Sądu kwotę 600 zł.

Często słyszę pytanie, czy w sprawach bez orzekania o winie opłata jest niższa. Tak, wynosi 300 zł, ale początkowo i tak wnosisz do Sądu pełną kwotę 600 zł, natomiast po uprawomocnieniu się orzeczenia Sąd zwróci Tobie 300 zł.

Praktyka pokazuje, iż na zwrot trzeba często dość długo poczekać, ale końcowo Sąd przelewa 300 zł. Drugi małżonek będzie w takiej sytuacji musiał przelać Tobie 150 zł, aby koszty opłaty obciążały po równo Ciebie i drugą stronę procesu.

Ad 2. Opłata za wywiad kuratora rodzinnego

Kurator jest powoływany i sporządza opinię przede wszystkim, aby ocenić czy rozwód nie wpłynie negatywnie na małoletnie dzieci stron oraz ustalić, w jakich warunkach bytowych dzieci żyją.

Koszt opinii jest stały i wynosi 81,28 zł, ponosi ją strona inicjująca rozwód.

Ad 3. Opinie biegłych sądowych

W niektórych sprawach rozwodowych koniecznym jest wnioskowanie o wydanie opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS, były RODiK).

Będzie to konieczne, jeśli nie zgadzasz się z małżonkiem co do miejsca zamieszkania dziecka, powierzenia władzy rodzicielskiej czy sposobu wykonywania kontaktów, jak również w sytuacji, gdy kwestionowana jest wydolność wychowawcza jednego z małżonków.

Wówczas Sąd będzie posiłkował się opinią specjalistów – przeważnie psychologów, którzy przeprowadzą z Tobą, małżonkiem i dziećmi specjalne badanie. W zależności od ilości opinii, ich koszt oscyluje w przedziale od 300 do 1000 zł.

Ad 4. Koszty mediacji rozwodowej

Mediacja to również dodatkowy koszt, jest on uzależniony od ilości spotkań mediacyjnych. Wynagrodzenie za pierwsze spotkanie wynosi 150 zł, za każde kolejna 100 zł, łączny koszt nie powinien przekroczyć kwoty 450 zł netto (553,50 zł brutto) plus koszty korespondencji i wydatkami lokalowymi, łącznie 100 zł netto (123 zł brutto).

Zwrotowi podlegają dodatkowo wydatki mediatora na pokrycie kosztów przejazdów, jeśli miały one miejsce (w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).

Ad 5. Opłaty od wniosków o zabezpieczenie

W sprawach rozwodowych, jeśli istnieje interes prawny, można wnosić o zabezpieczenie roszczenia już na etapie toczącego się postępowania. Przykładowo – alimenty, których dochodzi strona w procesie rozwodowym, jeśli zostaną zasadzone przez Sąd, będą należne stronie dopiero po uprawomocnieniu się roszczenia.

Natomiast może zdarzyć się sytuacja, kiedy strona nie otrzymuje alimentów na siebie lub dziecko w toku sprawy lub otrzymuje za niskie kwoty– wówczas posiada interes prawny w złożeniu wniosku o zabezpieczenie na czas toczącego się postępowania, aby osoba zobowiązana była płacić już toku sprawy. Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony od opłaty składany zarówno w pozwie, jak i w toku sprawy.

Interes prawny w złożeniu wniosku o zabezpieczenie pojawi się również w przypadku, kiedy strony nie są zgodne co do sposobu wykonywania kontaktów lub stałego miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek o zabezpieczenie złożony w pozwie będzie zwolniony z opłaty, natomiast złożony w toku sprawy już nie – wówczas za każdy wniosek będzie konieczne uiszczenie opłaty w kwocie 100 zł.

Ad 6. Opłata sądowa od wniosku o eksmisję

Jeśli mieszkasz wspólnie z drugim małżonkiem, a sytuacja jest napięta i często dochodzi do kłótni z tego powodu, bo małżonek zachowuje się w sposób naganny i swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, możesz żądać, aby Sąd orzekł o eksmisji tego małżonka.

Wówczas w orzeczeniu rozwodowym Sad nałoży opłatę w wysokości 200 zł, opłata ta nie będzie konieczna do uiszczenia z góry, lecz dopiero po uprawomocnieniu się wyroku.

Ad 7. Opłata sądowa od podziału majątku małżeńskiego

Przepisy stanowią, iż na wniosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Taka sytuacja jest jednak wyjątkowa i w praktyce Sądy oddalają wnioski o podział majątku złożone w pozwach rozwodowych. Teoretycznie opłata od takiego wniosku wynosi 1000 zł, jeśli podział jest sporny i 300 zł, jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku.

Opłata za wniosek o podział majątku nie jest pobierana na etapie składania pozwu, lecz dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Ad 8. Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia i opłata od apelacji

Opłata od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wynosi 100 zł. Jeśli strona jest zdecydowana na złożenie środka odwoławczego, wówczas kwota 100 zł pomniejsza opłatę od apelacji, która w sprawach rozwodowych wyniesie 600 zł, zatem strona wnosząca apelację zapłaci 500 zł.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Ostatecznie o kosztach rozwodu orzeka Sąd w wyroku i ogólna zasad jest taka, że płaci je strona przegrywająca. Natomiast w sprawach bez orzekania o winie w wyroku rozwodowym Sąd zazwyczaj ustala, że strony ponoszą koszty procesu w częściach równych i dzieli koszty.

KOSZTY ZASTĘPSTWA ADWOKACKIEGO –
WYNAGRODZENIE ADWOKATA

Koszty zastępstwa adwokackiego zależą od stopnia skomplikowania sprawy i są uzależnione od ilości godzin, jaka jest szacowana na prowadzenie sprawy. Wysokość wynagrodzenia adwokata będzie inna, jeśli zleceniem objęte będzie wyłącznie sporządzenie pozwu, inna natomiast jeśli będzie reprezentował stronę w toku postępowania.

W przypadku reprezentacji strony w postępowaniu rozwodowym koszty wynagrodzenia będą wyższe. Jeśli między stronami istnieje porozumienie co do kwestii rozpoznawanych w postępowaniu rozwodowym obniży to koszty wynagrodzenia.

Natomiast będzie ono wyższe, jeśli w toku rozwodu Sąd będzie rozstrzygał o winie, jak również sporne będzie miejsce zamieszkania dzieci, wysokość alimentów czy sposób wykonywania kontaktów.

Przykładowo – samo sporządzenie pozwu rozwodowego, zgodnie ze stawkami rynkowymi, może kosztować 1500 zł, natomiast koszty reprezentacji w Sądzie w przypadku sprawy złożonej, gdzie konflikt między małżonkami istnieje na wielu płaszczyznach, może sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Moje wynagrodzenie zawsze obejmuje:

 • analizę stanu faktycznego i pomoc w wyborze najlepszej dla Ciebie strategii procesowej,
 • analizę kosztów utrzymania i obliczenie tych kosztów w oparciu o przedstawione dane,
 • oszacowanie możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów,
 • sporządzenie pozwu i wszelkich pism przygotowawczych,
 • opracowanie wniosków o zabezpieczenie i innych wniosków, jeśli będzie taka potrzeba,
 • sporządzenie zażaleń na postanowienia Sądu,
 • reprezentacja w Sądzie podczas rozpraw,
 • udział w spotkaniach mających na celu wypracowanie stanowiska z drugą stroną, udział w spotkaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie porozumień,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
 • dodatkowe spotkania w kancelarii,
 • bieżące monitorowanie stanu sprawy w systemie informatycznym,
 • kontakt i rozmowy telefoniczne z Klientem.

Zawsze wyceniam koszty przyjmowanej sprawy indywidualnie, szacując nakład pracy, który będę musiała włożyć, abyś mógł uzyskać oczekiwany rezultat. Koszt porady w sprawie rozwodowej w mojej kancelarii jest stały i wynosi 200 zł.

O tym, że warto pójść do Sądu z adwokatem, przeczytasz w kolejnym wpisie na moim blogu.

***

Po przeczytaniu: “Ile kosztuje sprawa o rozwód”, zapraszam również do lektury:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: